Alkmene

Synonyma a cizí názvy: Nemá žádné.

Původ: Odrůda vznikla křížením odrůd Oldenburgovo a Coxova reneta v Münchebergu (Institut für Acker- und Pflanzenbau) v Německé demokratické republice.
Rozšíření: V zahraničí se rozšiřuje v posledních létech v NDR a částečně v NSR. U nás se pěstuje pouze pokusně.

Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruna je pravidelně kulovitá s větvemi v tupém úhlu.
Růst: V mládí roste bujně až velmi bujně, později růst ustává a při velkých úrodách zůstávají stromy bez přírůstků. Velmi dobře rozvětvuje a obrůstá krátkým až středně dlouhým plodonosným dřevem. Ve školce roste rovně, tvoří krátké, velmi silné až válcovité výhony, zejména u jednoletých štěpovanců s hojným předčasným obrostem ve formě delších větviček a trnců, připomínající „spur-typy“. Nižší tvary nevyžadují mezištěpování.
Výhony: Velmi silné, rovné, válcovité se ztlustlou špičkou, jen boční větve nahoru zakřivené. Internodia krátká, v některých částech výhonu až velmi krátká. Barva výhonu je červeně až fialově hnědá, horní část nesouvisle ochmýřená až zplstnatělá, ostatní část nesouvisle ojíněná. Lenticely kulaté, velké, ve spodní části a ve středu protáhlejší a světle okrově žluté, středně husté až řídké. Pupeny jsou větší až velké, často vytvářejí předčasné trnce oválného tvaru, odstávající, šupiny karmínově červené, mezi šupinami poněkud plstnaté, sedící na protáhlých patkách. Květní pupeny větší, protáhle oválné, lysé, jen na špičce ochmýřené. Dvouleté dřevo světlejší, lenticely málo nápadné.
Listy: Středně velké až velké, okrouhle eliptické, symetrické, nejširší uprostřed čepele, tmavě zelené, mdle lesklé, na rubu středně ochmýřené. Okraj čepele je pravidelně dvojitě vroubkovaný až tupě pilovitý. Povrch čepele rovný, téměř plochý až široce miskovitý, v podélném směru mírně prohnutý, špička krátká, vybíhající, dolů zahnutá. Řapík je nasazen v přiměřeně ostrém úhlu, je silný, kratší, báze slabě načervenalá, nepatrně plstnatá. Palisty úzké, málo vyvinuté.
Květy: Středně velké, široce vejčité. Korunní plátky světle bílé, okraje narůžovělé, vejčité až eliptické, mírně lžičkovitě prohnuté s vystouplým středním nervem, vzájemně se málo překrývající. Poupata jsou intenzívně karmínově červená, nepravidelně kulovitá. Kališní ušty širší, kratší, rovné nebo jen nepatrně zpět ohnuté.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete středně pozdně. Vhodní opylovači: James Grieve, Coxova reneta, Carola, Auralia.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Kulovitý až tupě kuželovitý, pravidelný, téměř hladký, bez žeber, příčný průřez pravidelně kruhovitý. Tvarově jsou plody velmi vyrovnané.
Velikost: Střední až menší, zvláště při větší úrodě jsou na stromě vyrovnané.
Slupka: Hladká, suchá, později slabě mastná, středně tlustá, křehká. Základní barva je zelenavě žlutá, později žlutá, krycí barva je na 2/3 plodu žlutavě oranžová, žíhání a mramorování červenooranžové. Lenticely jsou malé, rzivé, bělavě vroubené, málo nápadné.
Stopka: Krátká, středně silná až silná, polodřevnatá, rovná. Stopečná jamka je nevyrovnaná, hlubší, někdy i mělká, středně široká až užší, většinou rzivá, pravidelná.
Kalich: Pootevřený, větší. Ušty vzpřímené, zelenošedě plstnaté, širší. Kališní jamka je středně široká až široká, mělká, pravidelná, jen někdy mírně hrbolatá, obyčejně čistá.
Dužnina: Nažloutlá, středně zrnitá, křehká, středně šťavnatá, chuť sladká, jen málo navinulá, aromatická, velmi dobrá. Plody slabě voní.
Jádřinec: Menší, cibulovitý, osní dutina větší. Pouzdra mírně pootevřená, stěny hladké nebo jen málo popraskané. Semena velmi dobře vyvinutá po dvou v jednom pouzdře, tmavě hnědá, zakulacená, krátká.
Doba zrání: Sklízí se obyčejně v první polovině září, ovoce často při sušším počasí padá, dosti špatně se češe, neboť plody bývají nahloučené. Konzumně dozrává brzy po sklizni a vydrží v ideální zralosti do prosince. Při přezrávání rychle ztrácí chuť. Při skladování v chladírnách se udrží až do ledna při teplotě 2 – 3 °C.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Alkmene začíná plodit záhy, nasazuje ve dvojicích a tvoří shluky těsně nahloučených plodů velmi často na jednoletém dřevě. Plody se někdy vzájemně vytlačují a špatně se češou. Plodnost je dosti pravidelná při dodržování správného udržovacího řezu. Vysoká úrodnost vede často ke snížené kvalitě plodů, zvláště v plné plodnosti.

Vhodné tvary a podnože

Tato odrůda je vhodná pouze pro nízkokmenné tvary s optimálním ošetřováním a obděláváním. Čtvrtkmeny na podnoži M 1, 11 a A2, zákrsky na M 1, 2 a 4 vřetenovité zákrsky na M 4 a 2, výjimečně na úrodných půdách na M 9. Je vhodná jak do ovocných stěn, tak i do pásových výsadeb. Vyhovují jí tvary, které umožňují provádění častého zmlazovacího řezu.

Nároky na prostředí

Alkmene není u nás ani v NDR ještě dostatečně vyzkoušena. Pravděpodobně se přizpůsobí, alespoň průměrným půdním a klimatickým podmínkám, vhodným pro jabloně; náročná je zejména na úrodnou, vyhnojenou půdu.

Odolnost

Je středně odolná jak proti strupovitosti, tak i proti padlí. V některých vlhčích létech se na přehnojených půdách objevuje hořká skvrnitost plodů. Proti mrazům je středně odolná; zatím se neukázalo silnější poškození.

Schopnost k přepravě

Plody jsou proti otlačení odolné a dobře se přepravují.Pro svůj pravidelný tvar se velmi dobře mechanicky třídí.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Velmi dobré obrůstání plodonosným dřevem, snadné tvarování, raná a poměrně vysoká úrodnost, vyhovující vybarvení a chuť plodů, vhodnost pro přeroubování.
Nedostatky: Nutnost častějšího zmlazování pro udržení kvality plodů, sklon k příliš vysokým sklizním, a tím nebezpečí vytváření drobných plodů, krátká doba konzumní zralosti, sklon k popraskání plodů u kalichu.

Poznámky

Alkmene je velmi úrodnou odrůdou, která plodí v nahloučených květenstvích, a proto je vhodná jen pro nejintenzívnější formy. Doporučujeme ji zvláště u forem, rostoucích na slabších podnožích s každoročním zakracováním výhonů a častým průklestem, protože koruny nadměrně zahušťují. Při klesající velikosti plodů je nutné zmlazení celého stromu a zvláště pak redukce plodonosného dřeva. Je vhodná pro přeroubování, neboť rychle vytváří dostatečně velkou korunu a brzy plodí.
Alkmene doporučujeme do zahrádek. Do tržních velkovýsadeb je nevhodná pro krátkou dobu konzumní zralosti.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Válcovité, rovné, silné výhony, okrouhlý list; tvar plodů typický zejména v kališní části; vybarvení plodů a způsob nasazování plodů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *