Ošetřování půdy v sadech

U ovocných stromů je účelné ošetřování půdy v sadech velmi důležité, protože stromy rostou na trvalém stanovišti po mnoho let. Obděláváním půdy zajišťujeme vhodné vláhové poměry, zvyšujeme vhodným způsobem její biologickou činnost, upravujeme v půdě správný poměr vzduchu a vody, a tím vytváříme podmínky pro vysokou úrodnost půdy v sadech.
Soustava ošetřování půdy v jabloňových výsadbách sestává v praxi ze dvou základních způsobů:

A. Kultivovaná půda v sadech – sem zahrnujeme černý úhor obdělávaný po celý rok, černý úhor kombinovaný s letním výsevem směsek na zelené hnojení nebo celoroční výsev směsek na zelené hnojení, což se zvláště doporučuje v mladých výsadbách. Ojediněle se též mohou v meziřadí pěstovat vhodné podplodiny, a to zvláště méně náročné zeleniny v prvních létech po výsadbě.
B. Nekultivovaná půda – sem zahrnujeme zatravnění sadu trvalé anebo přechodné, mulčovací půdy nebo udržovaný černý úhor pomocí herbicidů.
Půdu v bezprostředním okolí stromků ošetřujeme již běžně herbicidy. Jabloně snáší poměrně vysoké dávky trvalých herbicidů s dlouhodobým účinkem, které ničí velkou část vytrvalých plevelů (Gesatop, Herbex aj.). Toto ošetření ještě doplňujeme nárazově kontaktními, listovými herbicidy s rychlým účinkem (Gramoxone). Mimo tyto základní herbicidy existuje ještě celá řada jiných úzce selektivních herbicidů, specializovaných jen na některé plevele. Největší potíže ve výsadbách, kde se používají trvalé herbicidy „simazinové řady“ je svlačec rolní (Convolvus arvensis L.) a některé jiné plevele. Zde musíme použít doplňující herbicidy, např. Semparol.
Volba vhodného ošetření půdy v sadech se musí podřídit půdním a klimatickým podmínkám, použitým podnožím a ekonomice výsadby. Přes počáteční nedůvěru ovocnářů k zatravněným sadům se ukazuje tento způsob z mnoha hledisek jako velmi výhodný. V těchto sadech je možno lépe uplatňovat mechanizaci při řezu, chemickém ošetření a sklizni ovoce. Zatravněné sady je ovšem nutné hnojit vyššími dávkami živin a trávník je třeba co nejčastěji sekat. Výhody dalšího, často doporučovaného způsobu obdělávání, a to zeleného hnojení, spočívají ve zvyšování hladiny humusu v půdě, upravují vhodné mikroklima v sadě a šetří vláhu v půdě. Vláhový režim při tomto způsobu obdělávání maximálně vyhovuje ovocným stromům. V jarním období, kdy stromy mají vysoký požadavek na vláhu, je půda bez podkultury, která by stromům konkurovala. Naopak v podzimních měsících, kdy jablka vyzrávají a vodu nepotřebují, odčerpává přebytek vody směska. Z těchto důvodů ovoce lépe vybarvuje a stromy lépe vyzrávají, čímž jsou odolnější proti namrzání. V souvislosti s obděláváním půdy je třeba zdůraznit, že jabloně štěpované na vegetativních podnožích snadno v místě štěpování zakořeňují. Tyto „zpravokořenělé“ stromy ztrácejí výhody původní vegetativní podnože, bujně rostou a přestávají plodit. Proto se jabloně nesmějí sázet příliš hluboko a také během obdělávání se půda nesmí naorávat ke kmínkům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *