James Grieve

Synonyma a cizí názvy: Žádné nemá.

Původ: Skotsko. Vyšlechtil jej JAMES GRIEVE jako semenáč odrůdy Pottovo. Do praxe zavedla firma Dickson v Edinburgu v roce 1890.
Rozšíření: V zahraničí značně rozšířeno ve všech evropských státech, zejména v NDR, NSR s Anglii. U nás bylo ve velkém vysazováno do nízkokmenných výsadeb po 2. světové válce. Je zastoupeno v Čs. listině povolených odrůd jako hlavní raně podzimní odrůda. Je rozšířena po celém území ČR.

Znaky a vlastnosti stromu

Habitus: Koruny zpočátku pyramidální, později široce pyramidální, značně nepravidelné, větve nasazeny v tupém úhlu, středně až silně husté.
Růst: V mládí středně silný, později slábne, až dokonce v plné plodnosti růst ustává. Rozvětvuje na koncích zakrácených výhonů a další část výhonu obrůstá jen krátkým plodonosným obrostem, převážně trnci a krátkými plodonosnými větvičkami. Ve školce roste středně silně, ale značně křivě, a proto vyšší tvary, jako čtvrtkmen, provádíme s mezištěpováním. Stromky je třeba ve školce vyvazovat, neboť tvoří hodně obrostu. Na jednoletých štěpovaných se vytváří bohatý předčasný obrost ve formě plodných trnců.
Výhony: Středně silné, dlouhé, značná část výhonu zakřivená, tvarově silně kolénkovitá. Internodia středně dlouhá až kratší. Barva je načervenale hnědá, báze olivově nazelenale hnědá, vrchol málo ochmýřený, báze jen malinko jemně ojíněná. Lenticely kulaté až nepravidelné, velké, řídké, hnědé, méně nápadné. Pupeny jsou krátce kuželovité, malé až středně velké, šupiny načervenalé, jen na špičce slabě plstnaté, sedící na široce zdužnatělých velkých patkách v vyniklými oblými bočními žebry, střední žebra nejsou vyvinuta. Květní pupeny jsou ostře kuželovité, červenavě hnědé, lysé, jen na špičce plstnaté. Dvouleté dřevo je žlutavě hnědé, bez výrazných lenticel.
Listy: Středně veliké, protáhle eliptické, nejširší uprostřed, protáhle zašpičatělé, symetrické, tmavě zelené, lesklé, na rubu málo ochmýřené. Okraj čepele je jednoduše i dvojitě vroubkovaný až tupě pilovitý. Plocha čepele rovná, hladká, jen málo široce žlábkovitě prohnutá, podélné prohnutí malé v místě nasazení listové čepele, špička je delší, ostřeji zašpičatělá, často odkloněná. Řapík nasazen v ostrém úhlu, středně silný a dlouhý, jen nepatrně plstnatý, na bázi načervenalý včetně středního nervu. Palisty úzké, dobře vyvinuté.
Květy: Středně velké, široce talířovité. Korunní plátky jsou narůžovělé, miskovitě prohnuté, tupě zašpičatělé, mírně zvlněné, vzájemně se někdy dotýkající. Poupata po 5 – 7 v květenství, vejčitá, zpočátku karmínově červená, později tmavě růžová, střední květy rozkvétají mnohem dříve než ostatní. Kališní ušty tmavozelené, dlouhé, úzké, ostře zašpičatělé, plstnaté. Blizny jsou nad úrovní tyčinek.
Opylovací poměry: Dobrý opylovač, kvete středně raně a značně dlouho. Vhodní opylovači: Boikovo, Coxova reneta, Golden Delicious, Hájkova reneta, Jonathan, Matčino, Oldenburgovo, Ontario, Parména zlatá, Průsvitné žluté, Starking Delicious, Wealthy.

Znaky a vlastnosti plodu

Tvar: Vyšší, kulovitý až široce tupě kuželovitý, nejširší těsně pod polovinou, oblý nebo jen nepravidelně naznačeně žebernatý. Příčný průřez nepravidelně kruhovitý, podélně málo nesouměrný. Tvarově jsou plody poměrně dosti vyrovnané.
Velikost: Střední až velká, ve velikosti jsou plody z jednoho stromu vyrovnané.
Slupka: Hladká, lesklá, pevná, pružná, mastná, v době zralosti velmi mastná. Základní barva je žlutozelená, později žlutá, oranžově až světle červeně žíhaná, na sluneční straně zvýrazněné, živě červené líčko, nejčastěji „rozmyté“. Lenticely malé až střední.
Stopka: Středně dlouhá až dlouhá, značně nepravidelná, středně silná, na konci ztlustlá, zelenavá, šedě plstnatá, úroveň jamky převyšující. Stopečná jamka je hluboká, široká, méně pravidelná, dlouhou dobu nazelenalá, hrubě paprskovitě rzivá, rez se často rozbíhá po dolní části plodu.
Kalich: Pootevřený až zavřený, středně velký; ušty jsou nápadně dlouhé, ostře zašpičatělé, na bázi zelené, málo plstnaté. Kališní jamka je středně široká a hluboká, pravidelná, jemně hrbolatá, částečně žebernatá, čistá.
Dužnina: Žlutobílá, křehká, velmi šťavnatá, dosti jemná, po rozkrojení málo hnědne. Chuť je sladce navinulá až mírně nakyslá, aromatická, velmi dobrá. Plody mírně voní.
Jádřinec: Větší až velký, široce srdčitý, dutoosý. Pouzdra středně velká, stěny hladké. Semena dobře vyvinutá, tmavě hnědá, dlouze zašpičatělá.
Doba zrání: Sklízí se koncem srpna až do poloviny září, nejčastěji v prvním týdnu září. Sklizňová zralost se liší podle oblasti. Konzumní zralosti dosahuje asi 14 dní po sklizni a vydrží do poloviny října; z vyšších poloh i déle. Velmi dobře se udrží v chladírnách při teplotách kolem 4 °C, a to často i do ledna. Při přezrávání na stromě moučnatí, stejně tak i při delším nevhodném skladování.

Hospodářské vlastnosti

Plodnost: Plodit začíná velmi záhy, často se plodí již ve školce a plodí pravidelně. Patří k nejúrodnějším odrůdám u nás pěstovaným. Plody nasazuje po 2 – 3 a tvoří shluky nebo chomáče. Často plodí již na jednoletém dřevě. Za normálních okolností nepadá.

Vhodné tvary a podnože

Je vhodný pro nízkokmenné tvary pro vysoko- a polokmeny se nehodí. Čtvrtkmen na semenáči, M 11 a A2, výjimečně na M 1, zákrsek na M 1, 2, na dobrých půdách M 4, vřetenovitý zákrsek na M 2 a 4, výjimečně na M 9 při použití pro krátkodobé výsadby. Velmi vhodný pro ovocné stěny palmet, zejména tam, kde se musí zmlazovat, vhodný i do pásových výsadeb; je vhodný pro přeroubování odrůd s velkým vzrůstem, kdy potřebujeme získat širší pracovní uličku.

Nároky na prostředí

Je značně přizpůsobivý, daří se v I. – III. zóně, nejlépe na půdách úrodných, hlinitých, přiměřeně vlhkých, středně těžkých, v polohách nižších až středních, chráněných. Snáší přechodně i půdy sušší, lépe než stanoviště zamokřené, kde namrzá. Nehodí se do drsných poloh, kde jej nahrazujeme odrůdou Red Wealthy.

Odolnost

Proti strupovitosti je středně odolná, padlím trpí méně. V přehnojených půdách a ve vlhkém roce trpí hořkou skvrnitostí a někdy sklovatí. Přehnojené půdy dusíkem dávají plody, které při skladování hnědnou. Proti mrazům je středně odolná, v místech, kde nevyzrává, se někdy tvoří mrazové desky. V mokrých a studených půdách stromy trpí rakovinou.

Schopnost k přepravě

Plody je nutno pečlivě sklízet; vyžadují opatrného zacházení, a to jak v době sklizně, tak i později při vyskladňování. Nejlépe je plody balit.

Celkové zhodnocení

Přednosti: Největší předností je vysoká a pravidelná každoroční plodnost, jen střední náročnost na agrotechniku, vhodnost pro všechny intenzívní typy výsadeb, vzhled a dobrá chuť plodů, velmi dobré nasazování plodonosného dřeva.
Nedostatky: K nedostatkům patří špatná schopnost k přepravě, dosti krátká doba konzumní zralosti a v plné zralosti poněkud více mastné plody, které se špiní a jsou pak nevzhledné.

Poznámky

James Grieve je po pěstitelské stránce velmi vhodnou odrůdou, protože poskytuje i při průměrné agrotechnice pravidelnou a vysokou sklizeň. Z dosud pěstovaných odrůd ji můžeme zařadit mezi nejúrodnější z odrůd zařazených v Čs. listině povolených odrůd v ČSSR. Stromky v období výchovného řezu vyžadují hlubší až středně silné zakracování výhonů. Výhony obrůstají velmi dobře plodonosným dřevem, plodnými trny a později se starší obrost rozvětvuje do plodonosných větévek. Obrostové větve se nepravidelně vidlicovitě rozvětvují a korunu dosti zahušťují. Stromky na slabých až středně silných podnožích je nutné stále zakracovat i v době udržovacího řezu. Jakmile růst ustává, je nutný zmlazovací řez plodonosného obrostu. Provádíme jej raději dříve, než se růst úplně zastaví. V tomto případě postačuje ještě středně hluboké zmlazení. Hluboký zmlazovací řez korunu poněkud silněji zahušťuje.
Upotřebitelnost této odrůdy je omezená její krátkou dobu konzumní zralosti a vyžaduje zajištěný odbyt. Není dobře ponechávat plody velmi dlouho na stromě, neboť ovoce pak často před sklizní padá.
James Grieve doporučujeme do všech druhů výsadeb, ale v tržních výsadbách je nutné její rozšiřování pečlivě regulovat podle odbytu na trhu.

Hlavní znaky pro rozpoznání

Habitus koruny, výhony, květní pupeny, tvar plodů, zvláště pak kalich s typicky dlouze zašpičatělými ušty, stopečná jamka a vybarvení plodů.
Od této odrůdy se rozšiřuje několik barevných mutací anebo mutací s odlišnými znaky plodů.

Erich Neumann’s Roter James Grieve

Má plody z velké části červené a červeně široce žíhané. Slupka je mírně drsná, v době konzumní zralosti na rozdíl od původní odrůdy suchá. Zrají asi 10 dní po výchozí odrůdě. Při předčasné sklizni se dostatečně nevybarvuje. Chuť mají navinulejší až nakyslou a jsou déle skladovatelné.

James Grieve Lired

Plody jsou souvisle svítivě nebo růžově až hnědě červeně zbarvené; v jiných znacích a vlastnostech nejsou výrazné rozdíly.

Poelman’s Rode James Grieve

Plody má světle červeně pruhované, při správné sklizni se souvislým, světle červeným líčkem. Zrají až 10 dnů po výchozí odrůdě.

Rosamund

Plody má krásně, téměř celé zářivě červené s výraznými, hvězdicovitě bílými lenticelami. Je nejlepší mutací odrůdy James Grieve.

Rosamund

Tuto mutaci objevil HAL JONES v Litchworth v r. 1916. Do praxe byla zavedena v roce 1921. Má plody značně odlišné od původní odrůdy. Jsou zploštěle kulovité až kulovité, mírně žebernaté. Kalich obvykle otevřený, velký, kališní jamka široká, hluboká, velmi pravidelná, hladká, čistá. Základní barva je žlutá, na sluneční straně překrytá oranžově červeným až červeným líčkem a tmavším pruhováním. Dužnina není tak jemná a šťavnatá jako u odrůdy James Grieve. Chuť je průměrná. Sklízí se v polovině září a vydrží do konce listopadu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *